ปรัชญา ปารมิตา หฤทัยสูตร

หนังสือเล่มนี้ดูผิวเผินจากรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะทำให้เข้าใจว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาสายทิเบต แต่จริงแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สรุปเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายมหายานได้ดีเล่มหนึ่ง มีทั้งการอธิบายที่มาของพุทธมหายาน ที่หลอมรวมกับบริบททางวัฒนธรรมตามเส้นทางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในอดีต รวมถึงรายละเอียดของศาสนาพุทธนิกายมหายานแขนงต่างๆ ซึ่งเนื้อหาสำคัญในหนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงจากการแสดงธรรม และการบรรยายขององค์ทะไลลามะ ในปีค.ศ. 1998 ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย สำหรับใครที่สงสัยเรื่องความแตกต่างของศาสนาพุทธเถรวาทกับพุทธมหายานหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยเนื้อหาที่อ่านง่าย กระชับ ที่จริงหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยหลักธรรมที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างเถรวาทและมหายาน เหมาะที่ใช้เป็นตำราเรียน หรือเอกสารอ้างอิงในการค้นคว้าเพิ่มเติมในข้อแตกต่างของศาสนาพุทธทั้งสองนิกาย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การอธิบายทฤษฎีหรือหลักธรรมทางศาสนาพุธให้เข้าใจง่าย มีการแบ่งหมวดหมู่ของนิกายต่างๆ ในศาสนาพุทธรวมถึงแนวคิดของแต่ละนิกายด้วยภาษาที่อ่านแล้วลื่นไหล ที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะหนังสือเล่มนี้ถูกถอดความมาจากการบรรยายขององค์ทะไลลามะที่เมืองพิตต์สเบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศอเมริกา ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือมีการตั้งข้อสังเกตแนวคิดทางศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญที่เน้นการสร้างวัดของคนพุทธ หรือการเผยแพร่ศาสนาของชาวคริสต์ผ่านคณะมิชชั้นนารีด้วยการทำประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาในตอนนี้อยู่ในส่วนของหัวข้อเรียนรู้จากศาสนาอื่น ใครที่สนใจเกี่ยวกับศาสนพุทธในส่วนแนวคิด หลักธรรมคำสอน ของพุธทแบบมหายานแบบเนื้อๆ เน้นๆ ไม่ควรพลาดที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ