ก้าวแรกที่เท่าเทียม (Giving Kids A Faor Chance)

สนพ. Opend World

ถ้าคิดว่าหนังสือเล่มบางๆ เล่มนี้เป็นหนังสืออ่านเล่นๆ สนุกๆ ขอบอกว่านั้นเป็นสิ่งที่มโนไปเองล้วนๆ

หนังสือเล่มบางเล่มนี้ อัดเเน่นไปด้วยข้อมูลตัวเลขผลการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ถึงหนังสือจะเล่มบางมากแต่ให้ภาพที่กว้างพอสมควรกับการเห็นสาเหตุหรือตัวแปรต้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของเด็กช่วงปฐมวัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาของพวกเขา ทั้งยังเน้นไปถึงนโยบายของภาครัฐ การจัดระบบการศึกษา และที่ไม่สามารถละเว้นไม่กล่าวถึงเลยคือฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

นอกจาก เจมส์ เจ. เฮกแมน (James Heckman) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล จะอธิบายถึงผลงานวิจัยที่พบว่านโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเสมอภาคทางสังคมได้ทั้งคู่แล้ว ครึ่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ยังมีส่วนของนักวิชาการและนักการศึกษาที่ร่วมให้ความเห็นในหลากหลายแง่มุม ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านอย่างเราๆ ได้เห็นแง่มุมที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น

จะว่าไปแล้วหนังสือเล่มนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตพัฒนาขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้ว ระบบหรือโครงสร้างทางสังคมมีผลเป็นอย่างมากที่จะส่งผลให้พวกเขาได้เริ่มต้นก้าวแรกอย่างเท่าเทียมกัน

Cr : Review by Peth